សីលធម៌សកល

ចូរពិពណ៌នាពីប្រវត្តិ និងនិយមន័យនៃសីលធម៌សកល?

ប្រវត្តិ និងនិយមន័យនៃសីលធម៌សកល៖

បញ្ញត្តិស្ដីពីសីលធម៌សកល សំដៅទៅរកតម្លៃសីលធម៌រួម និងគំរូសីលធម៌ដែល ផ្សំឡើងពីវប្បធម៌ និងជំនឿផ្សេងៗនៅលើភពផែនដីនេះ។ តម្លៃសីលធម៌រួម និងគំរូ សីលធម៌ទាំងនេះបង្កើតបានជាសីលធម៌របស់មនុស្សជាតិ។ លោកហាន្ស គង់ បានកំនត់ ថាសីលធម៌របស់មនុស្សជាតិ ជាសីលធម៌សកល។ សីលធម៌សកលត្រូវបានគេទទួល យកចាប់តាំងពីមានសេចក្ដីប្រកាស អំពីសីលធម៌សកល ដោយសភានៃសាសនាពិភព លោកកាលពីថ្ងៃទី៤ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ១៩៩៣។