មាតិកា
វគ្គសិក្សា: មេរៀនទី២៖ ដំណើររស្មីសំយោគ (សំណួរ ចម្លើយ)
ការចូលគណនី

Curriculum

មេរៀនទី២៖ ដំណើររស្មីសំយោគ (សំណួរ ចម្លើយ)

មេរៀនទី២៖ ដំណើររស្មីសំយោគ

0/18
មេរៀនអត្ថបទ

តើមនុស្សយល់ថារុក្ខជាតិបានអាហារមកពីណា? ចូរបកស្រាយពីការយល់ឃើញនេះ។

ជាទូទៅមនុស្សយល់ថារុក្ខជាតិបានអាហារមកពី ដី។ ដោយសាររុក្ខជាតិលូតលាស់ធំហើយខ្ពស់ពីលើដី មនុស្សក៏គិតថានេះជាលទ្ធផលនៃអាហារដែលស្រូបយកពីដី។