សំណួរ ចម្លើយ

តើឧស្ម័នសំខាន់ដែលភាវៈរស់ត្រូវការចាំបាច់គឺអ្វី?

ឧស្ម័នសំខាន់ដែលភាវៈរស់ត្រូវការចាំបាច់ គឺឧស្ម័ន​ O2