ទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ច និងសកលភាវូបនីយកម្ម

តើសកលភាវូបនីកម្មបានជះឥទ្ធិពលទៅលើពិភពលោកតាមរយៈវិស័យអ្វីខ្លះ?

សកលភាវូបនីកម្មបានជះឥទ្ធិពលទៅលើពិភពតាមរយៈវិស័យមួយចំនួនមាន៖

  • វិស័យឧស្សាហកម្ម
  • វិស័យហិរញវត្ថុ
  • វិស័យសេដ្ឋកិច្ច
  • វិស័យគោលនយោបាយសុខភាព
  • វិស័យនយោបាយ
  • វិស័យព័ត៌មានភាសា
  • ការប្រកួតប្រជែងប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនិងវប្បធម៌។