ទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ច និងសកលភាវូបនីយកម្ម

ដូចម្ដេចហៅថា ទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ច?

ទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ច គឺជាដំណើរនៃការទាក់ទងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ច​ជាតិជាមួយ​សេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិជាពិសេសជាមួយប្រទេសជិតខាង ប្រទេសក្នុងតំបន់ប្រទេស​នានានៅលើពិភព លោក និងអង្គការអន្តរជាតិផ្សេងៗ។