មាតិកា
វគ្គសិក្សា: មេរៀនទី៧ ៖ ក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី (ពន្យ...
ការចូលគណនី
មេរៀនអត្ថបទ

នីតិក្រម

នីតិក្រម(ន) =របៀបដែលចៅក្រម ត្រូវធ្វើការក្នុងការត្រួតពិនិត្យអង្កេត សាក់សួរពីបទល្មើសផ្សេងៗ។