សំណួរ ចម្លើយ

ដើម្បីមានសុខភាពល្អតើអ្នកត្រូវធ្វើដូចម្តេច?

ដើម្បីមានសុខភាពល្អយើងត្រូវបរិភោគអាហារដែលមានសារធាតុចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រាន់ មានអនាម័យត្រឹមត្រូវ និងលំហាត់ប្រាណជាប្រចាំ។