សូមស្វាគមន៍ការចូលមកកាន់មេរៀនវគ្គសិក្សារបស់យើងខ្ញុំ។

ចុះឈ្មោះ ដើម្បីបន្តមេរៀនវគ្គសិក្សានេះ និងមេរៀនល្អៗជាច្រើនទៀត។

មាតិកា

កំណែវិញ្ញាសា ជីវវិទ្យា ថ្នាក់ទី១២ សម័យប្រឡង៖ ១៩ សីហា ២0១៩

១.(៥ ពិន្ទុ) ដូចម្តេចហៅថាដំណើរលំអងសិប្បនិម្មិត? ហេតុអ្វីបានជាគេធ្វើដំណើរលំអងសិប្បនិម្មិត ?

Lesson is locked. Please Buy course to proceed.

បញ្ចប់