VE

Teacher Courses

សីលធម៌ ពលរដ្ឋវិជ្ជា សំណួរ ចម្លើយ មេរៀនសង្ខេប៖ សេចក្ដីប្រកាសអំពីសិទ្ធិក្នុងការអភិវឌ្ឍរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិ អ្វីជាកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្ដីពី សិទ្ធិសេ...
8 Lectures
Add to Wishlist
Free
សីលធម៌ ពលរដ្ឋវិជ្ជា សំណួរ ចម្លើយ មេរៀនសង្ខេប៖ ទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ច និងសកលភាវូបនីយកម្ម ដូចម្ដេចហៅថា ទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ច? ចូរនិយាយពីសកលភាវូបនីយកម្ម ...
5 Lectures
Add to Wishlist
Free
សីលធម៌ ពលរដ្ឋវិជ្ជា សំណួរ ចម្លើយ មេរៀនសង្ខេប៖ ច្បាប់អន្តរជាតិអំពីសិទ្ធិមនុស្ស ដូចម្ដេចហៅថាសិទ្ធិមនុស្ស? តើហេតុអ្វីបានជាកើតមានសិទ្ធិមនុស្ស? តើការអនុ...
9 Lectures
Add to Wishlist
Free
សីលធម៌ ពលរដ្ឋវិជ្ជា សំណួរ ចម្លើយ មេរៀនសង្ខេប៖ កំណើតសិទ្ធិមនុស្ស ដូចម្ដេចហៅថាសិទ្ធិមនុស្ស? តើសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិចាប់...
7 Lectures
Add to Wishlist
Free
សីលធម៌ ពលរដ្ឋវិជ្ជា សំណួរ ចម្លើយ មេរៀនសង្ខេប៖ សីលធម៌សកល ចូរពិពណ៌នាពីប្រវត្តិ និងនិយមន័យនៃសីលធម៌សកល? ចូរពិពណ៌នាអំពីខ្លឹមសារមូលដ្ឋាននៃសីលធម៌សកល? ចូរព...
5 Lectures
Add to Wishlist
Free
សីលធម៌ ពលរដ្ឋវិជ្ជា សំណួរ ចម្លើយ មេរៀនសង្ខេប៖ ភាពចុះសម្រុងរវាងសាសនាទាំងឡាយ តើនៅលើពិភពលោក មានសាសនាធំៗទាំងអស់ចំនួនប៉ុន្មាន? អ្វីខ្លះ? តើសាសនាទាំងអស់ន...
10 Lectures
Add to Wishlist
Free
សីលធម៌ ពលរដ្ឋវិជ្ជា សំណួរ ចម្លើយ មេរៀនសង្ខេប៖ មង្គល៣៨ប្រការ ដូចម្ដេចហៅថា មង្គល? មង្គល៣៨ប្រការ? ចូរពន្យល់? មង្គល៣៨ប្រការមានអ្វីខ្លះ? តើបុព្វហេតុអ្វី...
6 Lectures
Add to Wishlist
Free
សីលធម៌ ពលរដ្ឋវិជ្ជា សំណួរ ចម្លើយ មេរៀនសង្ខេប៖ យុត្តិធម៌ តើយុត្តិធម៌ជាអ្វី? តើយុត្តិធម៌ត្រូវបានគេចែកជាប៉ុន្មាន? អ្វីខ្លះ? (ក្នុងសម័យលោកអារីស្តូត) សណ...
7 Lectures
Add to Wishlist
Free
សីលធម៌ ពលរដ្ឋវិជ្ជា សំណួរ ចម្លើយ មេរៀនសង្ខេប៖ សិទ្ធិនិងច្បាប់ ដូចម្ដេចហៅថាសិទ្ធិ? ដូចម្ដេចហៅថាច្បាប់? តើសិទ្ធិ និងច្បាប់មានទំនាក់ទំនងគ្នាដូចម្ដេចខ្...
9 Lectures
Add to Wishlist
Free
សីលធម៌ ពលរដ្ឋវិជ្ជា សំណួរ ចម្លើយ មេរៀនសង្ខេប៖ គុណធម៌ តើគុណធម៌ជាអ្វី? គុណធម៌ចែកចេញជាប៉ុន្មានបែប? អ្វីខ្លះ? ចូរពន្យល់។ តើលោកអារីស្តូត បានចែកថ្នាក់គុណ...
7 Lectures
Add to Wishlist
Free
សីលធម៌ ពលរដ្ឋវិជ្ជា សំណួរ ចម្លើយ មេរៀនសង្ខេប៖ ទំនួលខុសត្រូវ និងវិបាកវិនិច្ឆ័យ តើទំនួលខុសត្រូវជាអ្វី? តើទំនួលខុសត្រូវចែកជាប៉ុន្មានប្រភេទ? ចូររៀបរាប់...
7 Lectures
Add to Wishlist
Free
New
សីលធម៌ ពលរដ្ឋវិជ្ជា សំណួរ ចម្លើយ មេរៀនសង្ខេប៖ ចិត្តញាណ និងសីលញាណ តើសីលញាណជាអ្វី? តើចិត្តញាណជាអ្វី? ចូរនិយាយពីទំនាក់ទំនងរវាងសីលញាណនិងចិត្តញាណ។ តើសីល...
12 Lectures
Add to Wishlist
Free