មាតិកា
វគ្គសិក្សា: អាណានិគមនិយមបារាំង (១៨៦៣-១៩៥៣)
ការចូលគណនី
មេរៀនអត្ថបទ

ហេតុអ្វីបានជាមានវត្ដមានបារាំងនៅលើទឹកដីកម្ពុជា ?

 

បានជាមានវត្ដមានបារាំងនៅលើទឹកដីកម្ពុជាដោយសារ ៖      

  • ស្វែងរកវត្ថុធាតុដើម
  • ផ្សព្វផ្សាយសាសនាគ្រិស្ដ
  • ធ្វើពាណិជ្ជកម្ម
  • បង្កើតមូលដ្ឋាននាវា(សឹក)
  • ការពឹងពាក់ពីសំណាក់ព្រះរាជាខ្មែរ….។