មាតិកា
វគ្គសិក្សា: ជំពូកទី១ ៖ តម្លៃមនុស្ស , មេរៀនទី៤ ៖ សច្ចធម៌
ការចូលគណនី

Curriculum

ជំពូកទី១ ៖ តម្លៃមនុស្ស , មេរៀនទី៤ ៖ សច្ចធម៌

មេរៀនអត្ថបទ

ដូចម្តេចដែលហៅថាសច្ចធម៌?

ដែលហៅថាសច្ចធម៌ គឺសំដៅទៅលើគុណភាពពិតប្រាកដមិនបន្លំក្លែងក្លាយទៀងទាត់ឥតល្អៀងអ្វីដែលប្រាកដជាក់ស្តែងមិនភូតកុហុក។