មាតិកា
វគ្គសិក្សា: ជំពូកទី១ ៖ តម្លៃមនុស្ស , មេរៀនទី៤ ៖ សច្ចធម៌
ការចូលគណនី

Curriculum

ជំពូកទី១ ៖ តម្លៃមនុស្ស , មេរៀនទី៤ ៖ សច្ចធម៌

មេរៀនអត្ថបទ

សច្ច

សច្ច (ន.) = សេចក្តីពិត ទៀងទាត់ ។