មាតិកា
វគ្គសិក្សា: ជំពូកទី១៖ មនុស្សរៀបចំដែនដី , មេរៀនទី២៖ ស...
ការចូលគណនី

Curriculum

ជំពូកទី១៖ មនុស្សរៀបចំដែនដី , មេរៀនទី២៖ សកម្មភាពមនុស្ស និងកសិកម្ម

សំណួរ ចម្លើយ

0/8
មេរៀនអត្ថបទ

តើកត្តាធម្មជាតិដែលទ្រទ្រង់កសិកម្មមានអ្វីខ្លះ ?

កត្តាធម្មជាតិដែលទ្រទ្រង់កសិកម្ម មាន ៖

  • កត្តាសណ្ឋានដី (ជ្រលងភ្នំ ដីទំនាប )
  • កត្តាអាកាសធាតុ (តំបន់ក្ដៅ ឬ ត្រជាក់បង្អូរ)
  • កត្តាទឹក (សំណើម) ។