មាតិកា
វគ្គសិក្សា: ជំពូកទី១៖ មនុស្សរៀបចំដែនដី , មេរៀនទី២៖ ស...
ការចូលគណនី

Curriculum

ជំពូកទី១៖ មនុស្សរៀបចំដែនដី , មេរៀនទី២៖ សកម្មភាពមនុស្ស និងកសិកម្ម

សំណួរ ចម្លើយ

0/8
មេរៀនអត្ថបទ

តើគេអាចបង្កើនទន្និផលកសិកម្មបានដោយវីធីណា ?

គេអាចបង្កើនទន្និផលកសិកម្មបានដោយវិធីដូចជា ៖

  • ប្រើជី មានលាកមសត្វ រុក្ខជាតិរលួយ ហៅថាជីកំប៉ុស
  • ប្រើជីគីមី មានជីផូស្វាត ជីប៉ូតាស
  • ជ្រើសរើសពូជ
  • ធ្វើប្រព័ន្ធសាធាសាស្រ្ដឪ្យបានគ្រុប់គ្រាន់ដើម្បីបំពេញតម្រូវការប្រើប្រាស់របស់កសិករ ។