មាតិកា
វគ្គសិក្សា: ជំពូកទី១៖ មនុស្សរៀបចំដែនដី , មេរៀនទី២៖ ស...
ការចូលគណនី

Curriculum

ជំពូកទី១៖ មនុស្សរៀបចំដែនដី , មេរៀនទី២៖ សកម្មភាពមនុស្ស និងកសិកម្ម

សំណួរ ចម្លើយ

0/8
មេរៀនអត្ថបទ

តើផ្ទៃដីដាំដុះបាននៅលើពិភពលោក ស្ថិតនៅក្នុងទ្វីបណាខ្លះ? តើទ្វីបណាមានផ្ទៃដីដាំដុះធំជាងគេនៅលើពិភពលោក ?

ផ្ទៃដីដាំដុះបាននៅលើពិភពលោក ស្ថិតនៅក្នុងទ្វីបអាមេរិកខាងជើង ខាងត្បូង ទ្វីបអាព្រិច ទ្វីបអាស៊ី និងទ្វីបអូស្រ្ដាលី ។

ទ្វីបដែលមានផ្ទៃដីដាំដុះធំជាងគេគឺទ្វីបអាស៊ី ។