មាតិកា
វគ្គសិក្សា: ជំពូកទី១៖ មនុស្សរៀបចំដែនដី , មេរៀនទី២៖ ស...
ការចូលគណនី

Curriculum

ជំពូកទី១៖ មនុស្សរៀបចំដែនដី , មេរៀនទី២៖ សកម្មភាពមនុស្ស និងកសិកម្ម

សំណួរ ចម្លើយ

0/8
មេរៀនអត្ថបទ

ហេតុអ្វីបានជាត្រូវពង្រឹកផ្ទៃដីដាំដុះ ?

បានជាត្រូវពង្រីកផ្ទៃដីដាំដុះ ព្រោះបច្ចុប្បន្នដីដែលដាំដុះមានមិនគ្រប់គ្រាន់ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការចំណីអាហាររបស់ប្រជាជនដែលកើតឡើងយ៉ាងលឿនបែបនេះ ។ ដូចនេះគេត្រូវបង្កើនផ្ទៃដីដាំដុះ និងបង្កើនផ្ទៃដីដាំដុះ និងបង្កើនទិន្នផលដំណាំ ។