មាតិកា
វគ្គសិក្សា: ជំពូកទី១៖ មនុស្សរៀបចំដែនដី , មេរៀនទី២៖ ស...
ការចូលគណនី

Curriculum

ជំពូកទី១៖ មនុស្សរៀបចំដែនដី , មេរៀនទី២៖ សកម្មភាពមនុស្ស និងកសិកម្ម

សំណួរ ចម្លើយ

0/8
មេរៀនអត្ថបទ

តើបដិវត្តន៍បៃតងមានឥទ្ធិពលដូចម្ដេចខ្លះ ?

ឥទ្ធពលនៃបដិវត្តន៍បៃតងមានពីរ គឺ

ឥទ្ធពលវិជ្ជមាន

  • បដិវត្តន៍បៃតងបង្កើតផលិតកម្មអាហារក្នុងកម្រិតមួយខ្ពស់អាចបំពេញតម្រូវការស្រូវនៅលើកពិភពលោក អាចរត់ទាន់ល្បឿនប្រជាជន
  • បដិវត្តន៍បៃតងអាចបដិសេធចំពោះគំនិតទុទដ្ឋនិយមដែលថាទុរិ្ភក្សជាមីនអាចបញ្ចៀសបាន ។

ឥទ្ធពលអវិជ្ជមាន

  • បង្កើនវិសមភាពរវាងកសិករមាន​និងកសិករក្រក្រី
  • បង្កើនផលប៉ះពាល់ដល់តុល្យភាពចំណាយ ព្រោះថាដើម្បីទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់ប្រចាំនោះពួកកសិករត្រូវប្រើជីរក្សាគុណភាពដី ទោះបីជីមាននៅក្នុងស្រុក ឬ នាំចូលក៏ដោយ ។
  • យន្ដបនីយកម្មការងារកសិកម្មនាំឪ្យមានតំហយចំនួយកសិករច្រើន ។
  • បច្ចេកទេសកសិកម្មទំនើបដូចជាការប្រើគីមី ថ្នាំសម្លាប់សត្វល្អិត … នាំឪ្យមានជាតិដល់ទឹកទាំងលើដី និងក្រោមដី ។
  • ធ្វើឪ្តខូចគុណភាពដី ។