មាតិកា
វគ្គសិក្សា: ជំពូកទី១៖ មនុស្សរៀបចំដែនដី , មេរៀនទី២៖ ស...
ការចូលគណនី

Curriculum

ជំពូកទី១៖ មនុស្សរៀបចំដែនដី , មេរៀនទី២៖ សកម្មភាពមនុស្ស និងកសិកម្ម

សំណួរ ចម្លើយ

0/8
មេរៀនអត្ថបទ

ដូចម្ដេចហៅថា “បដិវត្តន៍បៃតង“ ?

បដិវត្តន៍បៃតង គឺជាបំលែងលក្ខខណ្ឌផលិតកម្មកសិកម្ម ក្នុងន័យធ្វើអតិផលកម្មដែលកើតមានឡើងនៅប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនៅបណ្ដាឆ្នាំ ១៩៦០ និង ១៨៧០ ។