មាតិកា
វគ្គសិក្សា: ជំពូកទី១៖ មនុស្សរៀបចំដែនដី , មេរៀនទី២៖ ស...
ការចូលគណនី

Curriculum

ជំពូកទី១៖ មនុស្សរៀបចំដែនដី , មេរៀនទី២៖ សកម្មភាពមនុស្ស និងកសិកម្ម

សំណួរ ចម្លើយ

0/8
មេរៀនអត្ថបទ

តើប្រទេសឥណ្ឌាអាចបញ្ចប់គ្រោះអត់ឃ្លានបានយ៉ាងដូចម្ដេច ?

ប្រទេសឥណ្ឌាអាចបញ្ចប់ពញរោះអត់ឃ្លានបាន ដោយអនុវត្តបដិវត្តន៍បៃតង នៅឆ្នាំ ១៩៨៨ ឥណ្ឌាផលិតស្រូវបាន៣ ដងលើសឆ្នាំ ១៩៦៦​ហើយបានប្រែក្លាយពីប្រទេសធ្លាប់តែជួបប្រទះនឹងកង្វះខាតស្បៀង បានក្លាយទៅជាអ្នកនាំចេញស្រួវសាលីមួយយ៉ាងចម្លែក ។