មាតិកា
វគ្គសិក្សា: ជំពូកទី១៖ មនុស្សរៀបចំដែនដី , មេរៀនទី២៖ ស...
ការចូលគណនី

Curriculum

ជំពូកទី១៖ មនុស្សរៀបចំដែនដី , មេរៀនទី២៖ សកម្មភាពមនុស្ស និងកសិកម្ម

សំណួរ ចម្លើយ

0/8
មេរៀនអត្ថបទ

នៅកម្ពុជា តើបញ្ហាអត់ឃ្លានបានចោទឡើងដែរ ឬ ទេ ? ព្រោះអ្វី ? ចូរពន្យល់ ។

នៅកម្ពុជា បញ្ហាអត់ឃ្លាននៅតែចោទនៅឡើយ ដោយសារប្រទេសយើងអនុវត្តកសិករថាផលនៅឡើយ ពោលគឺនៅប្រើឧបករណ៍បែបបុរណ មិនទាន់មានបច្ចេកទេសទំនើបការប្រើប្រាស់ជី ជំរើសពូជនៅឡើយ ។ ម៉្យាងទៀតរដោយសារប្រទះ នូវសង្រ្គាមស៊ីវិលរាំរ៉ៃជាច្រើនឆ្នាំ ដែលនាំឪ្យខឿនសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសយើងនៅមានភាពអន់ថយ ។ តែទោះបីជាយ៉ាងនេះក្ដីក៏រដ្ឋាភិបាលយើងសព្វថ្ងៃបាន និងកំពុងស្ថាបនាផ្លូវគមនាគមន៍ ប្រព័ន្ធធារាសាស្រ្ដ និងបច្ចេកទេសដល់ប្រជាជនយើងផងដែរ ហើយវាជាជោគជ័យយដែរដែលជីវភាពប្រជាជនយើងមានភាពល្អប្រសើរជាលំដាប់ ។