សំណួរ ចម្លើយ

តុល្យភាពនៃអាហារជាអ្វី?

តុល្យភាពនៃអាហារ គឺជាអាហារមានសារធាតុចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រាន់ក្នុងបរិមាណមួយត្រឹមត្រូវ។