មាតិកា
វគ្គសិក្សា: ជំពូកទី៥៖ ការថែរក្សាសុខភាព , មេរៀនទី២៖ រ...
ការចូលគណនី
មេរៀនអត្ថបទ

តុល្យភាពនៃអាហារជាអ្វី?

តុល្យភាពនៃអាហារ គឺជាអាហារមានសារធាតុចិញ្ចឹមគ្រប់គ្រាន់ក្នុងបរិមាណមួយត្រឹមត្រូវ។