មាតិកា

សំណួរ ចម្លើយ

តើថាមពលនៅក្នុងសារពាង្គកាយបានមកពីណា?

ថាមពលនៅក្នុងសារពាង្គកាយបានមកពី អាហារ។