មាតិកា
វគ្គសិក្សា: តើកត្តាអ្វីខ្លះ ដែលមានឥទ្ធិពលទៅលើការលូតល...
ការចូលគណនី
មេរៀនអត្ថបទ

តើកត្តាអ្វីខ្លះ ដែលមានឥទ្ធិពលទៅលើការលូតលាស់របស់ស្លឹករុក្ខជាតិ?

កត្តាដែលមានឥទ្ធិពលទៅលើការលូតលាស់របស់ស្លឹករុក្ខជាតិគឺៈ

  • លក្ខណៈថ្លារបស់កោសិកាអេពីឌែមអាចឲ្យពន្លឺឆ្លងចូលទៅដល់កោសិកានៅពេលធ្វើរស្មីសំយោគ។
  • ស្តូម៉ាតជាកន្លែងដែលធ្វើបណ្តូរឧស្ម័នកាបូននិងអុកស៊ីសែន រវាងជាលិកាខាងក្នុងស្លឹកនិងមជ្ឈដ្ឋាន។