មាតិកា
វគ្គសិក្សា: ហេតុអ្វីបានជាសម្តេចនរោត្តមសីហនុ សម្រេចព្...
ការចូលគណនី

Curriculum

ហេតុអ្វីបានជាសម្តេចនរោត្តមសីហនុ សម្រេចព្រះទ័យយាងទៅធ្វើសកម្មភាពនៅកាណាដា?

មេរៀនអត្ថបទ

ហេតុអ្វីបានជាសម្តេចនរោត្តមសីហនុ សម្រេចព្រះទ័យយាងទៅធ្វើសកម្មភាពនៅកាណាដា?

សម្តេចនរោត្តមសីហនុ សម្រេចព្រះទ័យយាងទៅធ្វើសកម្មភាពនៅកាណាដាដោយទ្រង់សង្ឃឹមថា ប្រទេសនេះជាប្រួទេសនិយាយភាសា បារាំង ទទួលអរិយធម៌ បារាំង ហើយអាចមានឥទ្ធិពលក្នុងការទាក់ទាញរដ្ឋាភិបាលបារាំងឲ្យយល់អំពីបញ្ហារបស់ប្រទេសនៅក្រោមអាណានិគម។