មាតិកា
វគ្គសិក្សា: ហេតុអ្វីបានជាមានចលនាបះបោរពេញផ្ទៃប្រទេសប្...
ការចូលគណនី

Curriculum

ហេតុអ្វីបានជាមានចលនាបះបោរពេញផ្ទៃប្រទេសប្រឆាំងនិងការលើកក្សត្រអង្គវតីឲ្យឡើងសោយរាជ្យ?

មេរៀនអត្ថបទ

ហេតុអ្វីបានជាមានចលនាបះបោរពេញផ្ទៃប្រទេសប្រឆាំងនិងការលើកក្សត្រអង្គវតីឲ្យឡើងសោយរាជ្យ?

កំណែទម្រង់ឆ្នាំ ១៨៧៧មានកម្មវិធីដូចជា៖

  • កម្មវិធីនយោបាយថ្មីមួយដើម្បីកាត់បន្ថយអំណាចស្តេចត្រាញ់មន្រ្តីសក្តិលភូមិលុបបំបាត់វណ្ណៈខ្ញុំគេ
  • បង្កើតចំនួនម្ចាស់កម្មសិទ្ធិដែលជាកម្លាំងចលករជួយជំរុញកម្មវិធីកំណែទម្រង់បារាំងឲ្យបានជោគជ័យ
  • ដាក់ចុះនូវកម្មវិធីបង្កើតតុលាការជាន់ខ្ពស់គ្រប់គ្រងលើតុលាការមូលដ្ឋានបង្កើតប្រព័ន្ធពន្ធដារថ្មី​៕​