ហេតុអ្វីបានជាពួកចិនកុំមុយនីស្ដមានជ័យជំនះលើពួកជាតិនិយម?

ពួកចិនកុំមុយនីស្ដបានទទួលជ័យជំនះហើយឡើងកាន់អំណាចនៅថ្ងៃទី ១ តុលា ១៩៤៩។ មូលហេតុដៃលនាំឪ្យពួកចិនកុំមុយនីស្ដមានជ័យជំនះលើពូកជាតិនិយមដោយសារ៖

  • ទទួលបានការគាំទ្រពីសំណាក់ប្រជាជនចំពោះគោលនយោបាយនានារបស់ពួកកុំមុយនីស្ដដែលមានគោលនយោបាយរឹបអូសដីធ្លីពីម្ចាស់ធំៗ យកមកចែករំលែកយកមកចែកឪ្យកសិករក្រីក្រ
  • ការចូលរួមរបស់ប្រជាជនដោយស្អប់ផ្ដើមអំពើពុករលួយរបស់បក្សដៀងកែចៀក
  • ការប្រើយុទ្ធសាស្រ្ដសង្រ្គាមទ័ពព្រៃដ៏ប៉ិនប្រសប់
  • ការជួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រពីសំណាក់សហភាពសូវៀតដល់ពួកកុំមុយនីស្ដជាតិនិយម និងការបង្កើតទ័ពឈ្នួល
  • ក្នុងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់ ចៀងកែចៀកពោរពេញទោដោយអំពើពុករលួយ។