មាតិកា
វគ្គសិក្សា: ហេតុអ្វីបានជាបញ្ហាភៀសខ្លួននេះនាំឲ្យមានផល...
ការចូលគណនី

Curriculum

ហេតុអ្វីបានជាបញ្ហាភៀសខ្លួននេះនាំឲ្យមានផលវិបាកដល់សេដ្ឋកិច្ចអាឡឺម៉ង់ខាងកើត?

មេរៀនអត្ថបទ

ហេតុអ្វីបានជាបញ្ហាភៀសខ្លួននេះនាំឲ្យមានផលវិបាកដល់សេដ្ឋកិច្ចអាឡឺម៉ង់ខាងកើត?

បានជាបញ្ហាភៀសខ្លួននេះនាំឲ្យមានផលវិបាកដល់សេដ្ឋកិច្ចអាឡឺម៉ង់ខាងកើតជ្រើសពូជ (ជាដំណាំដែលមានរយៈពេលខ្លី ) ព្រោះបាត់បង់ធនធាមនុស្ស ដូចជាបញ្ញាវ័ន្ត វិជ្ជបណ្ឌិត កម្មករជំនាញ…។