មាតិកា
វគ្គសិក្សា: ហេតុអ្វីបានជាគេមិនទាន់បានយកចិត្តទុកដាក់ឲ...
ការចូលគណនី

Curriculum

ហេតុអ្វីបានជាគេមិនទាន់បានយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានទូលំទូលាយ ទៅលើការវិនិយោគនៅលើវិស័យកសិកម្ម?

មេរៀនអត្ថបទ

ហេតុអ្វីបានជាគេមិនទាន់បានយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានទូលំទូលាយ ទៅលើការវិនិយោគនៅលើវិស័យកសិកម្ម?

បានជាគេមិនទាន់បានយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានទូលំទូលាយ ទៅលើការវិនិយោលគទៅលើវិស័យកសិកម្មព្រោះ៖

  • ទីមួយ គឺគេមិនអនុញ្ញាឲ្យធ្វើអាជីវកម្មស្រែចំការនៅលើផ្ទៃដី ឲ្យលើសពី១៥%នៃផ្ទៃដីទាំងអស់
  • ទីពីរ គឺបញ្ហាបាត់បង់ធនធានទឹក នៅក្នុងការស្រោចស្រពលើដីដាំ ដំណាំ ដែលបណ្តាលឲ្យមានការអស់ទឺកពីទន្លេ ព្រែក បឹង
  • ទីបី គឹដីឆាប់ខ្សោះដោយការប្រើជីគីមី ហើយទីបំផុតដីកសិកម្ម ទាំងនោះនិងក្លាយទៅជាទៅរហោស្ថាន និងត្រូវបោះបង់ចោល៕