មាតិកា
វគ្គសិក្សា: ហេតុអ្វីបានជាកើតមានបញ្ហាកង្វះទឹកស្អាតនាព...
ការចូលគណនី

Curriculum

ហេតុអ្វីបានជាកើតមានបញ្ហាកង្វះទឹកស្អាតនាពេលបច្ចុប្បន្ន?

មេរៀនអត្ថបទ

ហេតុអ្វីបានជាកើតមានបញ្ហាកង្វះទឹកស្អាតនាពេលបច្ចុប្បន្ន?

 បានជាកើតមានបញ្ហាកង្វះទឹកស្អាតនាពេលបច្ចុប្បន្ន ៖

  • ទឹកទន្លេស្រកចុះបឹងនិងស្ទឹងមួយចំនួនចាប់ផ្តើមរីងស្ងួត ដោយសារផែនដីឡើងកម្តៅ
  • សេចក្តីត្រូវការទឹកកាន់តែកើនឡើងប៉ុន្តែប្រភពទឹកកាន់តែថយចុះ
  • ដោយសារសេចក្តីត្រូវការនៅក្នុងវិស័យកសិកម្ម
  • ការបង្ហូរកាកសំណល់ពុលនិងការបោះសម្រាមចូលក្នុងប្រពភពនានា​…។