ហេតុដូចម្ដេចបានជាកិច្ចព្រមព្រៀងបារាំង កម្ពុជា ឆ្នាំ១៨៦៣ មានចរិតលក្ខណៈជាការដាក់ប្រទេសកម្ពុជាក្រោមអាណាព្យាបាលបារាំង?

បានជាកិច្ចព្រមព្រៀងបារាំង កម្ពុជាឆ្នាំ ១៨៦៣ មានចរិតលក្ខណៈជាការដាក់ប្រទេសកម្ពុជាក្រោមអាណាព្យាបាលបារាំងព្រោះខ្លឹមសារនៃ សន្និសញ្ញានេះ មានចែងអំពើការជួយការពារប្រទេសកម្ពុជាដោយរក្សាទឹកដីមិនឪ្យមានការបាត់បង់តទៅទៀត។ ជាថ្នូមកវិញប្រទេសកម្ពុជា ត្រូវប្រគល់បុព្វពិសេសដល់បារាំងក្នុងការបោះទីតាំង និងការបង្កើតសាលាក្ដីនៅក្នុងប្រទេស ហើយថែមទាំងចាត់ឪ្យមានរេស៊ីដង់បារាំងនៅអមព្រះមហាក្សត្រខ្មែរ។