កំណើតសិទ្ធិមនុស្ស

តើសិទ្ធិចែកជាប៉ុន្មាន? អ្វីខ្លះ?

សិទ្ធិចែកជា២គឺ៖

    • សិទ្ធិស្របច្បាប់នៃពលរដ្ឋ
    • សិទ្ធិធម្មជាតិរបស់មនុស្ស។