កំណើតសិទ្ធិមនុស្ស

ដូចម្ដេចដែលហៅថាច្បាប់ធម្មជាតិ? ច្បាប់អមតៈ? ច្បាប់វិជ្ជមាន?

  • ច្បាប់ធម្មជាតិ គឺជាច្បាប់មួយទាក់ទងយ៉ាងសំខាន់ទៅនិងមនុស្សសត្វ​និង​អ្វីៗផ្សេងទៀតនៅក្នុងសកលយើងនេះ។
  • ច្បាប់អមតៈ គឺជាច្បាប់មួយដែលគេសន្មតថាកើតឡើងដោយសារអាទិទេព។ វាមាន​ទំនាក់ទំនង​ជាមួយសីលធម៌និងច្បា់ធម្មជាតិ។
  • ច្បាប់វិជ្ជមាន គឺជាច្បាប់មួយដែលគេសន្មតថាកើតឡើងដោយ​សារ​អាទិទេព។វាមានទំនាក់ទំនងជាមួយសីលធម៌និងច្បាប់ធម្មជាតិ។ ​ច្បាប់នេះមានទ្រង់ទ្រាយស្ទើរតែទាំងអស់ជាគឺជាទំនៀមទម្លាប់ហើយមានលក្ខណៈជាសាសនាផង។