កំណើតសិទ្ធិមនុស្ស

ដូចម្ដេចដែលហៅថាច្បាប់?

ច្បាប់ គឺជាសេចក្ដីបញ្ញាត្ដិសម្រាប់ឲ្យអ្នកនៅក្នុងប្រទេសប្រតិបត្ដិ​តាម​ឫជាវិន័យ​ក្រឹត្យក្រមក្បួនប្រដៅមនុស្សឲ្យប្រព្រឹត្ដតែអំពើល្អ។