កំណើតសិទ្ធិមនុស្ស

ចូរនិយាយពីមនុស្សទាំងអស់មានសិទ្ធិស្មើគ្នាចំពោះមុខច្បាប់សីលធម៌។