កំណើតសិទ្ធិមនុស្ស

តើសិទ្ធិ និងសេរីភាពសំខាន់ៗរបស់់មនុស្សទូទៅមានអ្វីខ្លះ?

សិទ្ធិ និងសេរីភាពសំខាន់ៗរបស់់មនុស្សទូទៅមាន៖

  • សិទ្ធិស្របច្បាប់នៃពលរដ្ឋ គឺជាសេចក្ដីអះអាង ឬសិទ្ធិដែលអនុម័ត​យល់​ព្រម​ដោយច្បាប់វិជ្ជមាននៃប្រទេសនីមួយៗ (សិទ្ធិពលរដ្ឋ សិទ្ធិ​នយោបាយ​
  • សិទ្ធិធម្មជាតិរបស់មនុស្ស គឺជាសិទ្ធិមូលដ្ឋានដែលបានមកដោយផ្ទាល់ពីធម្ម​ជាតិរបស់មនុស្ស និងដកចេញពីច្បាប់សីលធម៌ធម្មជាតិ។ សិទ្ធិទាំងនេះ​ធានាចំពោះមនុស្ស ទាំងអស់ក្នុងការសម្រេចគោលបំណងរបស់ខ្លួនដូចជា សិទ្ធិមានជីវិតរស់នៅ សិទ្ធិចិញ្ចឹម ជីវិត សិទ្ធិទទួលការអប់រំ…………… ជាដើម។