កំណើតសិទ្ធិមនុស្ស

តើសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិចាប់ពីពេលណាមក?

សិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសហប្រជាជាតិចាប់ពីថ្ងៃទី១០ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ១៩៤៨ ។