ច្បាប់អន្តរជាតិអំពីសិទ្ធិមនុស្ស

តើសិទ្ធិទាំងអស់ឈរលើមូលដ្ឋាននៃតម្លៃប៉ុន្មានយ៉ាង?

សិទ្ធិទាំងអស់ឈរលើមូលដ្ឋាននៃតម្លៃ៨យ៉ាងគឺ៖

  • ១.ជិវិត(មិនត្រឹមសម្លាប់)
  • ២.សេរីភាព(ត្រូវមានព្រំដែន)
  • ៣.សមភាពនិងភាពមិនរើសអើង
  • ៤.យុត្ដិធម៌
  • ៥.សាមគ្គីភាព
  • ៦.ការទទួលខុសត្រូវក្នុងសង្គម
  • ៧.សន្ដិភាពអហិង្សា
  • ៨.ការគោរពមនុស្សសត្វធម្មជាតិនិងរុក្ខជាតិ។