ច្បាប់អន្តរជាតិអំពីសិទ្ធិមនុស្ស

តើប្រភេទចមពងបីនៃសិទ្ធិមនុស្សមានអ្វីខ្លះ?

ប្រភេទចមពងបីនៃសិទ្ធិមនុស្សមានគឹ៖

  • សិទ្ធិពលរដ្ឋ និង  សិទ្ធិនយោបាយ
  • សិទ្ធិសង្គម សេដ្ឋកិច្ច   និងវប្បធម៌
  • សន្ដិភាព អភិវឌ្ឃន៍   បរិស្ថាន។