ច្បាប់អន្តរជាតិអំពីសិទ្ធិមនុស្ស

តើអ្វីខ្លះដែលជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស?

ការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សមាន២បែបគឺ៖

  • ការរំលោភដោយអំពើ។ឧ.ការធ្វើទារុណកម្ម
  • ការមិនប្រព្រឹត្ដតាមច្បាប់និងកម្រងច្បាប់អន្ដរជាតិ។

សរុបទៅអ្វីៗដែលធ្វើនឹងខ្លឹុំមសារនៃកម្រងសិទ្ធិទាំងឡាយខាងលើចាត់ទុកជាការរំលោភសិទ្ធិ។