ច្បាប់អន្តរជាតិអំពីសិទ្ធិមនុស្ស

សេចក្ដីថ្លែងការជាសកលស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្មានមាត្រា? តើមាត្រា១,៧,១០,១៩,២១,២៦ និយាយដូម្ដេច?

សេចក្ដីថ្លែងការជាសកលស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សមាន៣០មាត្រា៖

  • មាត្រា១៖    មនុស្សរាល់រូបមានតម្លៃស្មើៗគ្នា
  • មាត្រា៧៖   សិទ្ធិស្មើគ្នានៅចំពោះមុខច្បាប់
  • មាត្រា១០៖ សិទ្ធិឲ្យមានកាត់ក្ដីត្រឹមត្រូវ
  • មាត្រា១៩៖ សិទ្ធិសំដែងមតិដោយសេរី
  • មាត្រា២១៖ សិទ្ធិចូររួមចំណែកក្នុងសកម្មភាពនយោបាយ
  • មាត្រា២៦៖ សិទ្ធិទទួលការអប់រំ