ច្បាប់អន្តរជាតិអំពីសិទ្ធិមនុស្ស

តើការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សមានសារប្រយោជន៍អ្វីខ្លះ?

ការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សមានសារប្រយោជន៍ដូចជា៖

  • ធ្វើឲ្យមនុស្សរស់នៅដោយមានសេរីភាព
  • មានការគោរពសិទ្ធិគ្នាទៅវិញទៅមក
  • មានទំនួលខុសត្រូវចំពោះរាល់ទង្វើរបស់ខ្លួន
  • រស់នៅចុះសម្រុងគ្នាទាំងក្នុងគ្រួសារ និងក្នុងសង្គម
  • មានពិភពលោកមួយដែលមានសន្តិភាព សេរីភាព ឥស្សរភាព និងមានការគោរព សេចក្ដីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សគ្រប់រូប…….។