មាតិកា
វគ្គសិក្សា: សហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសមហាអំណាចទី១ក្នុងពិភ...
ការចូលគណនី

Curriculum

សហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសមហាអំណាចទី១ក្នុងពិភពលោក ហេតុអ្វីបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមានប្រជាជនមួយចំនួនរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រនៅឡើយ?

មេរៀនអត្ថបទ

សហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសមហាអំណាចទី១ក្នុងពិភពលោក ហេតុអ្វីបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមានប្រជាជនមួយចំនួនរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រនៅឡើយ?

បានជាសហរដ្ឋអាមេរិចនៅមានប្រជាជនមួយចំនួនរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រព្រោះ

  • ប្រជាជនភាគតិច (ជនជាតិដើម)
  • ជាប្រជាជនគ្មានការងារធ្វើ
  • មានការងារមិនជាប់លាប់
  • ប្រជាជនមិនបានទទួលការអប់រំ ឬអប់រំបានតិចតួច។