មាតិកា
វគ្គសិក្សា: មេរៀនទី ១ ​៖ ភាពជាបុគ្គលមានតម្លៃ (មេរៀនស...
ការចូលគណនី
មេរៀនអត្ថបទ

ឥទ្ធិពល

ឥទ្ធិពល = កម្លាំង។