មាតិកា
វគ្គសិក្សា: មេរៀនទី ១ ​៖ ភាពជាបុគ្គលមានតម្លៃ (មេរៀនស...
ការចូលគណនី
មេរៀនអត្ថបទ

ជាទូទៅ

ជាទូទៅ ៖ មនុស្សតែងតែជួបប្រទះបញ្ហាមួយ ឬស្ថានភាពមួយដែលតម្រូវឲ្យគេមានការគិតពិចារណា ការបញ្ចេញយោបល់ ការសម្រេចចិត្ត និង​ការធ្វើ​សកម្មភាព​ផ្សេងៗប្រកបដោយតម្លៃ និង​ប្រយោជន៍ដល់​ខ្លួន និងមនុស្សដទៃទៀត ។