មាតិកា
វគ្គសិក្សា: មេរៀនទី ១ ​៖ ភាពជាបុគ្គលមានតម្លៃ (មេរៀនស...
ការចូលគណនី
មេរៀនអត្ថបទ

ឥរិយាបថ

ឥរិយាបថ (ន)​ផ្លូវ ឬគន្លង​នៃឥរិយា អារម្មណ៍ ឬ​ទឹកចិត្ត​  ចំពោះនរណាម្នាក់ ឬអ្វីមួយ