មាតិកា
វគ្គសិក្សា: មេរៀនទី៥ : សីលធម៌និងតម្លៃមនុស្ស (សីលធម៌ ...
ការចូលគណនី

Curriculum

មេរៀនទី៥ : សីលធម៌និងតម្លៃមនុស្ស (សីលធម៌ ពលរដ្ឋវិជ្ជា ថ្នាក់ទី១០ មេរៀន ពន្យល់ពាក្យ សំណួរ ចម្លើយ)

សំណួរ ចម្លើយ

0/9
មេរៀនអត្ថបទ

ដូចម្ដេចហៅថាសីលធម៌?

សីលធម៌ គឺជាធម៌ដែលនាំមនុស្សឆ្ពោះទៅរកអំពើដែលជាកុសល រឺជាគន្លងនៃចរិយារបស់មនុស្សដែលរស់ប្រកបដោយគុណធម៌ ដើម្បីរស់នៅសមរម្យក្នុងសង្គម។ ជាទ្រឹស្តីពាក្យទូន្មានទាំងឡាយណាដឹកនាំមនុស្សទៅរកផ្លូវល្អ។ គុណធម៌ជាតម្លៃដែលស្តែងចេញតាមរយៈកាយវាចាចិត្ត និងសកម្មភាពរបស់មនុស្ស។