មាតិកា
វគ្គសិក្សា: មេរៀនទី៥ : សីលធម៌និងតម្លៃមនុស្ស (សីលធម៌ ...
ការចូលគណនី

Curriculum

មេរៀនទី៥ : សីលធម៌និងតម្លៃមនុស្ស (សីលធម៌ ពលរដ្ឋវិជ្ជា ថ្នាក់ទី១០ មេរៀន ពន្យល់ពាក្យ សំណួរ ចម្លើយ)

សំណួរ ចម្លើយ

0/9
មេរៀនអត្ថបទ

សីល

  • សីល (ន.) =វៀរចាកអំពើអាក្រក់ សេចក្ដីល្អ ។