មាតិកា
វគ្គសិក្សា: មេរៀនទី៤៖ សុភមង្គលគ្រួសារ (សីលធម៌ ពលរដ្ឋ...
ការចូលគណនី

Curriculum

មេរៀនទី៤៖ សុភមង្គលគ្រួសារ (សីលធម៌ ពលរដ្ឋវិជ្ជា ថ្នាក់ទី១០ មេរៀន ពន្យល់ពាក្យ សំណួរ ចម្លើយ)

សំណួរ ចម្លើយ

0/9
មេរៀនអត្ថបទ

អាពាហ៍ពិពាហ៍ មានន័យដូចម្ដេច?

អាពាហ៍ពិពាហ៍ មានន័យថាការផ្សំផ្គុំយ៉ាងឧឡារិក ជាផ្លូវការតាមទំនៀមទំលាប់ ប្រពៃណីរវាងបុរសម្នាក់ និងនារីម្នាក់ដើម្បីបង្កើតបានជាគ្រួសារមួយ។