មាតិកា
វគ្គសិក្សា: មេរៀនទី៣៖ ដង្ហើមរុក្ខជាតិ (សំណួរ ចម្លើយ)
ការចូលគណនី

Curriculum

មេរៀនទី៣៖ ដង្ហើមរុក្ខជាតិ (សំណួរ ចម្លើយ)

មេរៀនទី៣៖ ដង្ហើមរុក្ខជាតិ

0/15
មេរៀនអត្ថបទ

ដូចម្ដេចដែលហៅថា ដង្ហើមរុក្ខជាតិ?

ដែលហៅថាដង្ហើមរុក្ខជាតិគឺជាដំណើរការមួយដែលរុក្ខជាតិបៃតងទទួលបានថាមពលពីម៉ូលេគុលគ្លុយកូស។