មាតិកា
វគ្គសិក្សា: មេរៀនទី២: ស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិនៃព្រះរា...
ការចូលគណនី

Curriculum

មេរៀនទី២: ស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

មេរៀនទី២:  ស្ថាប័ននីតិប្រតិបត្តិនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

0/23
មេរៀនអត្ថបទ

ចូររៀបរាប់ពីការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ។

ការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ គេសង្កេតឃើញថា មានការបែងចែកជា ៣របបផ្សេងពីគ្នាគឺ របបប្រធានាធិបតីនិយម របបសភានិយម និងរបបចំរុះ (ពាក់កណ្ដាល របបប្រធានាធិបតី និងរបបសភានិយម)។ ការបង្កើតរដ្ឋាភិបាល គឺអាស្រ័យលើរបបដែល ប្រទេសនីមួយៗប្រកាន់យក និងស្ថានការណ៍នយោបាយរបស់ប្រទេសនោះ។